Status Społecznej Szkoły Podstawowej nr. 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku–Świdrze


 

Rozdział I
Nazwa i typ Szkoły oraz jej zadania

§1

 1. Szkoła nosi nazwę Społeczna Szkoła Podstawowa nr. 96 imienia Świętej Rodziny.

 2. Siedzibą Szkoły jest miasto Otwock.

 3. Szkoła mieści się w budynku Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny przy ulicy Hugona Kołłątaja 80/82.


§2

 1. Szkoła jest katolicką szkołą niepubliczną.

 2. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, uzyskane na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 3. Szkoła jest szkołą katolicką, zgodnie z dekretem Biskupa Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej nr 944 z dnia 26 czerwca 1997 roku.

 4. Szkoła jako placówka wychowania katolickiego, podlega nadzorowi Biskupa Archidiecezji Warszawsko-Praskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa kanonicznego.

 5. Szkoła jest zrzeszona w Radzie Szkół Katolickich, powołanej przez KonferencjęEpiskopatu Polski.


§3

 1. Szkoła jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.

 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:

  1. celów i zadań statutowych,

  2. programu wychowawczego i spójnego z nim programu profilaktyki,

  3. programów nauczania. Zasada zapisana w ust. 1 stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz rozwoju zawodowego nauczycieli.

 3. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na personalistycznej koncepcji człowieka, głoszonej przez Kościół Katolicki, a w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II.

 4. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, których rodzice ją wybierają, akceptują jej Statut i Regulamin, a także jej cele i wyznawane wartości.

 5. Szkoła prowadzi politykę prorodzinną i może stosować zniżki w opłacie czesnego dla rodzin wielodzietnych.


§4

 1. Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową.

 2. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej to jest:

  1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

  2. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania publicznej szkoły podstawowej,

  3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone dla szkół publicznych,

  4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

 3. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

 4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie.4. Szkoła może prowadzić klasy „0”.


§5
Cele i zadania szkoły

W ramach swoich zadań statutowych Szkoła:

 1. Realizuje program nauczania przewidziany dla szkół podstawowych wynikający z obowiązującego prawa, według dopuszczonych przez Dyrektora Szkoły do użytku w szkole programów nauczania,

 2. Zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole,

 3. Wspiera wychowawczą funkcję rodziny – uznając, że Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci,

 4. Zapewnia Rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkaniaw formie wywiadówek, spotkania indywidualne z wychowawcą i nauczycielami oraz formy dokształcania i formacji,

 5. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów potrzebujących takiej pomocy,

 6. Współpracuje z Rodzicami i Kościołem Katolickim, a w szczególności ze Zgromadzeniem Misjonarzy Świętej Rodziny, w celu wychowania uczniów w duchu wartości chrześcijańskich, w szczególności w zakresie:

  1. kształtowania postaw społecznych i obywatelskich uczniów,

  2. wspierania integralnego rozwoju osobowości ucznia (fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, moralnego, woli, społecznego),

  3. poszanowanie tradycji, historii, kultury narodowej, tożsamości religijnej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla osób i społeczności reprezentujących inne kultury, religie i narody,

 7. Dba o podtrzymywanie więzi z absolwentami Szkoły.

§5a

Szczegółowe zasady w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w Szkole określa odrębny regulamin.


§6

Szkoła jest zobowiązana do zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści internetu, które mogą stanowić zagrożenie dla uczniów, zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej.


§7
Rekrutacja Uczniów

 1. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o przyjęcie dziecka do Szkoły jest zadeklarowanie przez Rodziców współdziałania ze Szkołą w chrześcijańskim wychowaniu dziecka, przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły.

 2. Przyjęcie ucznia do Szkoły odbywa się po uzyskaniu pozytywnego wyniku: a)

  1. rozmowy z Rodzicami ucznia,

  2. rozmowy kwalifikacyjnej (uzyskanie opinii psychologicznej),

  3. sprawdzianu z przedmiotów głównych (od klasy II włącznie).

 3. Spośród kandydatów spełniających warunki zawarte w ust. 1 i 2 pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają (kolejno):

  1. dzieci będące rodzeństwem uczniów Szkoły im. Świętej Rodziny i dzieci pracowników Szkoły,

  2. pozostali kandydaci według wyników sprawdzianu,

  3. mieszkańcy parafii św. Teresy w Otwocku-Świdrze,

  4. następnie kandydaci według kolejności zapisów (jako zapis uważa się złożenie w sekretariacie Szkoły pisemnego podania o przyjęcie dziecka).

 4. Rekrutację uczniów prowadzi komisja każdorazowo powoływana przez Dyrektora Szkoły, który ustala zasady jej działania oraz ewentualnie dodatkowe kryteria rekrutacji.

 5. Przyjęcie ucznia do Szkoły następuje po podpisaniu umowy pomiędzy Fundacją „Posłaniec”, zwaną dalej organem prowadzącym, a Rodzicami ucznia, o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

 6. skreślono

 7. Wzór umowy, o której mowa w ust. 6 ustala organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły.

 8. O przyjęciu do Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły. O decyzji Dyrektora Szkoły Rodzice są informowani przez wywieszenie listy osób przyjętych do Szkoły.

 9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zamknąć listę zapisów.

 10. Szkoła może pobierać opłaty za przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów.

 11. Kandydaci do klasy „0” podlegają przepisom dotyczącym rekrutacji uczniów.


§8
Rozdział II Organ prowadzący Szkołę

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja „Posłaniec” z siedzibą w Otwocku-Świdrze przy ul. Kołłątaja 80/82, zwana dalej Fundacją.

 2. skreślony


§9

W stosunkach ze Szkołą Fundację może reprezentować ustanawiany przez nią Pełnomocnik.


§10

Jako organ prowadzący Szkołę, Fundacja odpowiada za całokształt działalności Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwowego i kościelnego, z racji charakteru szkoły katolickiej w szczególności:

 1. nadaje Statut i Regulamin oraz wspomaga Szkołę w zapewnieniu jej warunków kadrowych, materialnych i lokalowych niezbędnych do jej funkcjonowania, a także wykonuje inne uprawnienia wynikające z przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu,

 2. po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły,

 3. na wniosek Dyrektora Szkoły lub za jego zgodą – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły – zatrudnia i zwalnia Wicedyrektora Szkoły,

 4. zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Szkoły pierwszej kadencji oraz może występować z wnioskiem o zwołanie każdego kolejnego posiedzenia Rady Szkoły,

 5. stanowi instancję odwoławczą od decyzji Dyrektora Szkoły,

 6. sprawuje pieczę nad realizacją programu wychowania religijnego uczniów,

 7. kontroluje zgodność działania Szkoły z jej Statutem,

 8. po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, ustala wzór umowy o świadczenie usług, dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

 9. zawiera umowy o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z Rodzicami, których dzieci pozytywnie przeszły rekrutację.

 10. Uprawnienia organu prowadzącego nie naruszają postanowień § 19 p. 1 niniejszego Statutu.


§11
Rozdział III Organy szkoły

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Szkoły,

 4. Ogólne Zebranie Rodziców,

 5. Samorząd Uczniowski.


§12
Dyrektor Szkoły

Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Fundacja po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej, uwzględniając wychowawczy charakter Szkoły oraz potrzebne kwalifikacje. Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu.


§13

 1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za realizację jej zadań zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem charakteru Szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.

 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.


§14

Dyrektor Szkoły w szczególności:

 1. odpowiada za przestrzeganie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.),

 2. dopuszcza do użytku w Szkole programy nauczania zawierające podstawę programową zgodną z charakterem wychowawczym Szkoły,

 3. sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty,

 4. opracowuje i przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej:

  1. koncepcję rozwoju Szkoły i sposób jej realizacji,

  2. projekt planu finansowego Szkoły,

  3. sprawozdania z dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej działalności bieżącej Szkoły,

 5. opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej kalendarz roku szkolnego za dany rok szkolny,

 6. przedstawia do zaopiniowania Radzie Szkoły projekt planu dydaktyczno-wychowawczego na dany rok szkolny,

 7. opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Szkoły:

  1. koncepcję rozwoju Szkoły i sposób jej realizacji,

  2. projekt planu finansowego Szkoły,

  3. sprawozdania z dydaktycznej i finansowej bieżącej działalności Szkoły,

 8. nadzoruje i odpowiada za realizację planów dydaktyczno-wychowawczych oraz obserwujezajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne,

 9. przedstawia Fundacji kandydata na stanowisko Wicedyrektora Szkoły,

 10. ustala zakres obowiązków Wicedyrektora Szkoły, zgodnie z przepisami oświatowymi,

 11. zatrudnia i zwalania pracowników Szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe i regulaminy wewnętrzne,

 12. organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe Szkoły,

 13. pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

 14. uczestniczy w posiedzeniach Rady Szkoły z głosem doradczym,

 15. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy Szkoły,

 16. przyznaje nagrody dla nauczycieli,

 17. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz za należyte zabezpieczenie mienia Szkoły, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,

 18. odpowiada za prowadzenie dokumentacji Szkoły,

 19. zawiera umowy i zaciąga zobowiązania w imieniu Szkoły, w granicach upoważnienia udzielonego przez organ prowadzący,

 20. organizuje rekrutację uczniów,

 21. powołuje komisję ds. kwalifikacji kandydatów do Szkoły,

 22. decyduje o przyjęciu ucznia do Szkoły,

 23. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej skreśla z listy uczniów,

 24. organizuje zajęcia pozalekcyjne,

 25. odpowiada za organizację i przebieg egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej,

 26. realizuje uchwały Fundacji, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej dotyczące Szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 27. współpracuje z Samorządem Uczniowskim,

 28. podejmuje decyzje dotyczące Szkoły we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych dla właściwości innych organów Szkoły,

 29. informuje niezwłocznie organy Szkoły o zaleceniach i poleceniach wydanych przez organ nadzorujący,

 30. wykonuje inne zadania dotyczące Szkoły, wynikające z przepisów prawa orazpostanowień Fundacji lub organów Szkoły.

§14a

 1. Dyrektor Szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką, określonych w Statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników, ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego. Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, zasad wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.

 2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym , jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.

 3. Szczególnym obowiązkiem Dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby Szkoła zapewniała:

  1. wysoki poziom wychowania i nauczania oraz opieki, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia i jego zaangażowania,

  2. właściwy poziom relacji osób w ramach sprawowanego nadzoru, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji Szkoły.

§14b

Wicedyrektor Szkoły, w zakresie obowiązków ustalonych w trybie § 15 ust. 10 współpracuje z Dyrektorem w realizacji zadań szkoły.


§15
Rada pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym uchwały, a także organem doradczo-opiniodawczym Dyrektora, w zakresie organizacji pracy Szkoły.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w Szkole nauczyciele oraz Dyrektor Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor, który kieruje jej pracami.

 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie swego regulaminu. Posiedzenia Rady są protokołowane.

 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb.

 6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z planem nadzoru pedagogicznegooraz w uzasadnionych przypadkach. Posiedzenia zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków bądź na wniosek innych organów Szkoły.

  1. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Dyrektora, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.

 7. Rada Pedagogiczna wybiera trzech przedstawicieli Rady Szkoły (z wyłączeniemDyrektora).

 8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją.


§16

Rada Pedagogiczna rozpatruje wszelkie sprawy dydaktyczne i wychowawcze Szkoły, a w szczególności:

 1. określa zasady i kryteria oceniania uczniów oraz tryb odwoławczy,

 2. ustala i zatwierdza semestralne i roczne wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. opracowuje i zatwierdza plan dydaktyczno-wychowawczy Szkoły i spójny z nim program wychowawczo-profilaktyczny,

 4. Opiniuje kandydaturę Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora Szkoły i inne przedstawione kandydatury na stanowiska kierownicze,

 5. uchwala koncepcje innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 6. określa formy wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

 7. opiniuje opracowaną przez Dyrektora koncepcję rozwoju Szkoły i sposób jej realizacji, a także tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

 8. opiniuje projekt planu finansowego Szkoły,

 9. opiniuje projekty zmian w statucie Szkoły.


§17
Rada Szkoły

 1. Rada Społecznej Szkoły Podstawowej reprezentuje ogół rodziców uczniów, jest organem opiniodawczym i wspierającym. Z posiedzeń Rady Szkoły sporządzany jest protokół.

 2. W skład Rady Szkoły wchodzą: - przedstawiciele Rodziców, wybrani w głosowaniach tajnych przez Rodziców uczniów poszczególnych klas, po jednym z każdej klasy, - trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej (z wyłączeniem Dyrektora), - Prefekt Szkoły.

 3. W posiedzeniach Rady bierze udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub jego zastępca. W posiedzeniach Rady mogą również uczestniczyć z głosem doradczym członkowie władz Fundacji oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Szkoły.

 4. Uchwały Rady Szkoły zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków statutowego składu Rady.

 5. Rada Szkoły w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady i przewodniczy jej posiedzeniom.

 6. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z inicjatywy własnej albo na wniosek Fundacji, Dyrektora lub 1/3 członków Rady.

 7. Skreślony.

 8. Kadencja Rady trwa jeden rok, licząc od dnia wyboru.

 9. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady ustępującej nie później niż do dnia 15 października nowego roku szkolnego.

 10. Rada Szkoły działa na podstawie swego regulaminu.

 11. Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy sprawy poruszane na posiedzeniach Rady, których ujawnienie mogłoby naruszyć dobra osobiste uczniów lub ich Rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.


§18
Rada Szkoły:

 1. Podejmuje uchwały w sprawach Szkoły w zakresie:

  1. zatwierdzenie planu finansowego Szkoły, w tym ustalenia wysokości należnych opłat wnoszonych przez Rodziców,

  2. zatwierdzania koncepcji rozwoju Szkoły.

  3. skreślono

 2. może wnioskować o powołanie i odwołanie Dyrektora Szkoły,

 3. może wnioskować o zorganizowanie konkursu na stanowisku Dyrektora,

 4. opiniuje projekt planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły,

 5. opiniuje kandydaturę Wicedyrektora Szkoły,

 6. opiniuje sprawozdania z bieżącej działalności Szkoły,

 7. składa wnioski i wyraża opinie we wszystkich sprawach Szkoły.


§19

Ogólne Zebranie Rodziców jest forum służącym wyrażaniu opinii przez Rodziców w sprawach dotyczących społeczności Szkoły.

 1. Ogólne Zebranie Rodziców zwoływane jest w miarę potrzeb.

 2. Ogólne Zebranie Rodziców zwołuje Fundacja z własnej inicjatywy, wskazując proponowany porządek obrad, lub na pisemny wniosek:

  1. Rodziców – co najmniej trzydziestu procent uczniów Szkoły,

  2. Rady Szkoły,

  3. Dyrektora Szkoły.

 3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 3, powinien wskazywać proponowaną problematykę, która ma być przedmiotem dyskusji podczas Ogólnego Zebrania Rodziców.

 4. W przypadku otrzymania przez Fundację wniosku, o którym mowa w punkcie 3, Fundacja zobowiązana jest do zwołania Ogólnego Zebrania Rodziców w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku.

 5. Dyrektor Szkoły oraz przedstawiciel Fundacji mają obowiązek udziału w Ogólnym Zebraniu Rodziców.


§20
Samorząd ucznionwski

 1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów Szkoły.

 2. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.

 3. Samorząd ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi. Organizowanie tej działalności wymaga akceptacji Dyrektora Szkoły.

 4. Samorząd ma prawo przedstawiania swoich propozycji i wątpliwości na forum Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły oraz uzyskania co do nich stanowiska.

 5. Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę jego opiekuna.

 6. Tworzenie i działanie samorządu ma wymiar wychowawczy i powinno być spójne ze Statutem Szkoły.

 7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 8. Grupa Wolontariatu pracuje pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

 9. W pracach grupy Wolontariatu bierze udział każdy chętny uczeń na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

§20a

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne z charakterem Szkoły.

 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Szkoły wyraża i określa warunki tej działalności – Dyrektor.


 

Rozdział IV
Nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły

§21

 1. Pracownicy Szkoły i uczniowie tworzą wspólnotę Szkoły.

 2. Wszyscy pracownicy Szkoły przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

§21a

 1. Nauczyciel Szkoły w szczególności:

  1. realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Szkoły opisanym w Statucie,

  2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju,

  3. wprowadza uczniów na drogę mądrości życia przez uczenie ich syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i towarzyszeniem im w ramach procesu edukacyjnego.

 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.

 3. Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec uczniów starają się dążyć do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela i ucznia – w odkrywaniu prawdy.

§21b

 1. Do obowiązków nauczyciela należy:

  1. udział w pracach Rady Pedagogicznej i innych zespołach problemowo-zadaniowych,

  2. współpraca z organami Szkoły w zakresie realizacji programu nauczania i funkcjonowania Szkoły,

  3. pisemne poinformowanie ucznia i jego Rodziców – na miesiąc przed zakończeniem semestru – o grożącej ocenie niedostatecznej.

 2. Wypełniając zadnia statutowe Szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

  1. włączenie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem,

  2. prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

  3. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

  4. poziom i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej,

  5. uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości ucznia,

  6. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią

  7. dobrą i życzliwą współpracę z Rodzicami,

  8. sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,

  9. mienie Szkoły,

  10. osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

§21c

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

 2. Realizując obowiązek o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi Szkoły.

 3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy.
  Nauczyciel:

  1. przedkłada Dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczania przedmiotowego,

  2. może tworzyć program autorski,

  3. zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji Dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

§21d

 1. 1. Nauczyciel wystawiający ocenę uzasadnia ją ustnie uczniowi na bieżącej lekcji. Uzasadnienie oceny powinno być oparte na przedmiotowym systemie oceniania.
  2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępniane są przez nauczyciela do wglądu uczniowi na bieżącej lekcji, a jego Rodzicom podczas umówionego spotkania z nauczycielem.

 2. 3. Na ustny wniosek Rodziców ucznia nauczyciel w ciągu 7 dni od sformułowania wniosku uzasadnia ustnie ocenę z prac pisemnych podczas umówionego spotkania.

§21e

 1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:

  1. tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,

  2. otaczanie opieką i wspieranie w trudnościach swoich wychowanków,

  3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,

  4. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,

  5. utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie Szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej linii wychowania.

 3. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy – spójnie z programem wychowawczym Szkoły.

 4. Wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów.

§21f

 1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

  1. rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psycho-fizycznych uczniów,

  2. udzielanie podstawowej indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującymtego uczniom,

  3. kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,

  4. inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,

  5. udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

 2. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny ściśle współpracuje z właściwą miejscową poradnią psychologiczno – pedagogiczną, szczególnie w indywidualnych przypadkach uczniów, którym udzielenie pomocy przez poradnię ocenia jako niezbędne.


§22

 1. Nauczyciele zatrudnieni są przez Dyrektora Szkoły, z zachowaniem przepisów ogólnych Kodeksu Pracy, Statutu i Regulaminu Szkoły.

 2. Cele i zadania statutowe Szkoły - katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole. Dyrektor Szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę, przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej.


§23

 1. Pensum godzin lekcyjnych nauczyciela ustala się tak jak pensum nauczycieli w publicznej szkole podstawowej.

 2. Całkowite wynagrodzenie pracowników pedagogicznych, nie może być niższe w skali roku kalendarzowego, niż analogiczne średnie wynagrodzenie obowiązujące w szkołach publicznych na terenie miasta Otwock, a wynagrodzenie podstawowe nie może być niższe niż ogłoszone przez MEN.

 3. Nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym aktualnie obowiązującymi w publicznych szkołach podstawowych przepisami oświatowymi.

 4. Nauczyciel może otrzymać zwrot poniesionych kosztów związanych z własną działalnością innowacyjną w Szkole.


§24

 1. Prefekt Szkoły pełni rolę duszpasterza we wspólnocie szkolnej, sprawuje pieczę nad katolickim charakterem Szkoły oraz nad wychowaniem uczniów w duchu wartości chrześcijańskich.

 2. Prefekta Szkoły zatrudnia Dyrektor Szkoły na mocy dekretu Prowincjała ZgromadzeniaMisjonarzy Świętej Rodziny, z zachowaniem przepisów ogólnych Kodeksu Pracy, Statutu i Regulaminu Szkoły. Dyrektor Szkoły ustala dla niego regulamin pracy.

 3. Do szczególnych zadań Prefekta Szkoły należy:

  1. organizacja codziennej modlitwy przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,

  2. przygotowanie szkolnej Eucharystii z racji pierwszego piątku miesiąca, świąt wynikających z kalendarza liturgicznego oraz szkolnych uroczystości,

  3. przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej,

  4. organizacja rekolekcji, pielgrzymek, spotkań formacyjnych dla uczniów, pracowników Szkoły i rodziców, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Organem Prowadzącym,

  5. prowadzenie służby liturgicznej,

  6. katecheza – nauka religii.

 4. Prefekt wchodzi w skład Rady Szkoły, a także włącza się czynnie w tok życia szkolnego.

 5. W realizacji powierzonych zadań Prefekt Szkoły współpracuje z rodzicami, uczniami, Organami Szkoły, Organem Prowadzącym, Proboszczem Parafii i Zarządem Prowincjalnym Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny.


§25

Pracownicy niepedagogiczni Szkoły są zatrudniani przez Dyrektora według przepisów Kodeksu Pracy, a ich wynagrodzenie ustala się na podstawie obowiązujących stawek ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.


 

Rozdział V
Prawa i obowiązki Ucznia

§26

Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej i uczuć religijnych. W szczególności uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,

 2. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym bez względu na osiągane wyniki w nauce,

 3. Warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,

 4. Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 5. Jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce,

 6. Rozwijania zainteresowań i zdolności,

 7. Udziału w imprezach szkolnych, kółkach zainteresowań, organizacjach uczniowskich i zajęciach sportowych.

 8. Oddziaływania na życie Szkoły poprzez Samorząd Uczniowski,

 9. Otrzymania pomocy w przypadku trudności,

 10. Wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i zszacunkiem wobec innych,

 11. Korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konsekwencji Praw Dziecka, zuwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego oraz Statutu i Regulaminu Szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej.


§27

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegać Statutu i Regulaminu Szkoły,

 2. Brać udział w formacji religijnej proponowanej przez Szkołę, w modlitwie szkolnej oraz w organizowanych przez Szkołę uroczystościach i rekolekcjach,

 3. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym i życiu Szkoły, w szczególności:

  1. systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych,

  2. punktualnie przychodzić na zajęcia,

  3. uzupełniać braki w wiadomościach, spowodowane nieobecnością w szkole.

  4. sumiennie pracować na lekcji,

  5. przedstawiać pisemne usprawiedliwienie od rodziców, w dzienniczku ucznia, każdej nieobecności, w terminie do 7 dni po powrocie do Szkoły,

  6. przedstawiać pisemną prośbę rodziców o zwolnienie ucznia z części zajęć edukacyjnych, przed opuszczeniem terenu Szkoły,

 4. Stosować się do zaleceń Dyrektora i nauczycieli, dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego.

 5. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 6. Godnie reprezentować Szkołę.

 7. Dbać o wspólne dobro Szkoły, ład, porządek i mienie szkolne.

 8. Nosić na ternie Szkoły strój szkolny, określony w Regulaminie Szkoły.

§27a

Ustalony w szkole jednolity strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy. W szczególności strój:

 1. pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności,

 2. jednoczy wspólnotę uczniów,

 3. uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych,

 4. strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

§27b
Zasady ocenienia

 1. Podstawową zasadą oceniania ucznia jest troska o to, aby ocenianie służyło wychowaniu i pełnemu rozwojowi jego osoby.

 2. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

  2. zachowanie ucznia.

 3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Szkole programów nauczania.

 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu, oraz o postępach w tym zakresie;

   1. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawy i jak powinien dalej się uczyć;

  2. udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy;

  4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

  5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej;

  6. wdrażanie ucznia do systematycznej nauki, samokontroli i samooceny.

 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów, rodziców;

   1. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

  2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie uczniów;

  3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

  4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec szkolnego i warunków ich poprawiania;

  5. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 6. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

  1. bieżące;

  2. klasyfikacyjne:

   1. śródsemestralne i roczne,

   2. końcowe.

 7. Szczegółowe zasady oceniania Szkole określa, ustalany przez Radę Pedagogiczną, „Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów”, stanowiący załącznik do Statutu.


§28
Nagrody i kary

 1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma mieć znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby.

 2. Nagrody i kary stosowane w Szkole określa Regulamin Szkoły.

 3. Zachowanie uczniów podlega ocenie, zgodnie z zasadami i kryteriami zapisanymi w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów”.

 4. Uczeń może być nagradzany, otrzymując:

  1. pochwałę na forum klasy,

  2. pochwałę na forum Szkoły,

  3. nagrodę rzeczową.

 5. System kar stosowanych w Szkole obejmuje:

  1. upomnienie ustne,

  2. upomnienie pisemne,

  3. naganę,

  4. zobowiązanie do przepracowania na rzecz Szkoły określonego przez Dyrektora Szkoły czasu przy czynnościach organizacyjno-porządkowych lub innych nie zagrażających bezpieczeństwu ucznia,

  5. zawieszanie prawa do korzystania z zajęć pozalekcyjnych i reprezentowania Szkoły na zewnątrz,

  6. skreślenie z listy uczniów.

§28a
Skreślenie z listy uczniów

 1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora.

 2. Dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy w wyniku podjętej przez RadęPedagogiczną uchwały w tej sprawie.

 3. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy wraz z uzasadnieniem rodzice (opiekunowie ucznia) otrzymują na piśmie.

 4. Rodzice (opiekunowie) mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do Kuratorium Oświaty w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji.

 5. Skreślenie dziecka z listy uczniów nie zwalnia Rodziców z obowiązku uregulowania wszelkich należnych opłat.

§28b

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły w następujących przypadkach:

  1. narusza Statut lub Regulamin Szkoły,

  2. lekceważąco lub agresywnie zachowuje się w stosunku do uczniów, nauczycieli lub pracowników Szkoły,

  3. demoralizuje kolegów, np. poprzez dystrybucję lub zażywanie narkotyków, środków odurzających, picie alkoholu lub nakłanianie do picia alkoholu, palenie papierosów lub nakłanianie do palenia papierosów, szerzenie pornografii, zachowania wulgarne, kradzież,

  1. prowadzi lub propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi Szkoły,

  2. pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów lub znacząco utrudnia realizacje Programu Wychowawczego,

  3. nie są wnoszone opłaty za czesne dłużej niż przez kolejne dwa miesiące, a Rodzice zostali zawiadomieni na piśmie o zadłużeniu oraz konsekwencjach,

  4. pomimo udzielonej pomocy i zapewnienia warunków do nauki ze strony Szkoły, uczeń nie uzyskał promocji do następnej klasy.

 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1f. uczeń może być ponownie wpisany na listę uczniów po uzupełnieniu wpłaty czesnego.

§28c

Skreślenie z listy uczniów może nastąpić również w przypadku braku współpracy ze strony Rodziców w zakresie realizacji zapisów zawartych w Programie Wychowawczym Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 w Otwocku-Świdrze oraz zasad wynikających ze Statutu, w tym wszczególności wobec braku prawidłowej współpracy w procesie wychowawczym ich dziecka.


 

Rozdział VI
Prawa i obowiązki rodziców

§29

Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznawania się ze sprawami Szkoły, a w szczególności z budżetem Szkoły i jego realizacją, z organizacją pracy Szkoły i jej planem dydaktyczno-wychowawczym, za pośrednictwem swoich przedstawicieli w Radzie Szkoły.

 2. Zapoznawania się z programem wychowawczym, programem profilaktyki,wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz z zasadami przeprowadzania sprawdzianów.

 3. Uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn ewentualnych trudności szkolnych.

 4. Pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły, udziału w organizowanych na ternie Szkoły imprezach.

 5. Inicjowania nowych rozwiązań, wyrażania opinii i składania wniosków w sprawach Szkoły, za pośrednictwem organów Szkoły, zgodnie z ich statutowymi kompetencjami.

 6. Wypisania dziecka ze Szkoły na własne żądanie.


§30

Rodzice mają obowiązek:

 1. Dopełnić czynności związane z przyjęciem dziecka do Szkoły, w tym podpisać umowę o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

 2. Przestrzegać Statutu i Regulaminu Szkoły.

 3. Aktywnie współpracować ze Szkołą w sprawach kształcenia swoich dzieci i realizacji programu wychowawczego Szkoły.

 4. Respektować wspólne ustalenia dotyczące Ucznia.

 5. Zapewnić regularne i punktualne uczęszczanie dziecka na zajęcia prowadzone przez Szkołę.

 6. Zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 7. Dopilnować uzupełnienia braków w wiadomościach spowodowanych nieobecnością wszkole.

 8. Pisemnie usprawiedliwiać w dzienniczku ucznia każdą nieobecność ucznia, w terminie do 7 dni po powrocie do Szkoły.

 9. Pisemnie informować w dzienniczku ucznia o zwolnieniu dziecka z zajęć edukacyjnych, przed opuszczeniem terenu Szkoły przez ucznia.

 10. Regularnie opłacać czesne i inne zobowiązania finansowe, ustalone przez Radę Szkoły, zgodnie z § 35 ust. 3 Statutu.

 11. Wywiązywać się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań wobec Szkoły.

 12. Odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone w mieniu Szkoły przez swoje dzieci, w wyniku zachowań niezgodnych z przepisami określonymi w Statucie i Regulaminie Szkoły, przy wypełnianiu przez Szkołę obowiązku należytej opieki.


 

Rozdział VII Organizacja Szkoły

§31

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest klasa licząca do 18 osób.

 2. W wyjątkowych przypadkach na wniosek Dyrektora Szkoły i po uzyskaniu opinii RadyPedagogicznej i Rady Szkoły liczba ta może być zmieniona.

 3. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez Dyrektora, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

 4. Ramowe plany nauczania, o których mowa w ust. 3, mogą być rozszerzane przez:

  1. wprowadzanie przedmiotów nieobowiązkowych,

  2. wprowadzanie autorskich programów nauczania,

  3. wprowadzanie większej liczby godzin danego przedmiotu.

 5. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane według innych zasad, również mogą odbywać się poza Szkołą.

 6. Przedmiotem obowiązkowym w Szkole jest nauczanie religii katolickiej.

 7. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz ferie w ciągu roku szkolnego określane są przez władze oświatowe. Kalendarz roku szkolnego, w tym dodatkowe dni wolne od nauki bez konieczności odpracowania, ustala na dany rok Dyrektor Szkoły, a opiniują je Rada Pedagogiczna i Rada Szkoły.

 8. System oceniania może być przedmiotem rozwiązań autorskich, zgodnych z przepisami oświatowymi.

 9. Zasady wychowawcze Szkoły określone są w Programie Wychowawczo-profilaktycznym.

 10. Ustala się dzień 14 października jako Dzień Edukacji Narodowej, wolny od zajęćdydaktycznych.

 11. Szkoła obchodzi Święto Patrona Szkoły. Rada Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem decyduje co roku o formie i czasie, w którym będzie obchodzone to Święto.

 12. Zajęcia lekcyjne odbywają się w systemie jednozmianowym. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.

 13. W szkole organizowane są pielgrzymki, rekolekcje i dni skupienia oraz inne formy wychowania i formacji. W uroczystości i święta kościelne, w pierwsze piątki miesiąca orazinne dni ustalone w szkole - uczniowie i nauczyciele uczestniczą we Mszy Świętej.

 14. Szkoła organizuje również zajęcia pozalekcyjne i wycieczki.

§31a

Dla realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

 2. biblioteki,

 3. świetlicy,

 4. boiska, wraz z wyposażeniem rekreacyjno-sportowym, w czasie sprzyjającej pogody lub wynajętej sali gimnastycznej,

 5. pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

§31b

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupienie nie powinna przekraczać 25.

 2. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa Regulamin Świetlicy.

§31c

 1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych Szkoły doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań Szkoły.

 2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:

  1. opracowuje organizacje biblioteki szkolnej,

  2. gromadzi i opracowuje zbiory

  3. prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,

  4. udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom.


 

Rozdział VIII Środki finansowe

§32

 1. Księgowość Szkoły oraz ewidencja majątku funduszy Szkoły prowadzona jest w ramach Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96.

 2. Majątkiem i funduszem Szkoły zarządza Dyrektor Szkoły przy pomocy głównego księgowego.

 3. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego lub osobie/organowi przez niego wskazanej.


§33

 1. Majątek Szkoły stanowią nieruchomości, środki trwałe i wyposażenie wpisane do ewidencji.

 2. Na fundusze Szkoły składają się:a) wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców,

  1. dotacje z budżetu państwa lub gminy przewidziane w ustawie o systemie oświaty,

  2. darowizny od innych osób prawnych i fizycznych.

 3. Wysokość należnych opłat wnoszonych przez rodziców ustala Rada Szkoły.

  1. Wysokości należnych opłat wnoszonych przez rodziców mogą ulec podwyższeniu w wypadku zmian: uposażeń pracowników oświaty, cen usług i opłat eksploatacyjnych, systemu podatkowego oraz na skutek wzrostu kosztów prowadzenia Szkoły.

  2. Informacja o zmianie wysokości należnych opłat wnoszonych przez rodziców musi być dostarczona rodzicom w formie pisemnej, w trybie określonym w umowie o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. W przypadku braku akceptacji, poprzez rodziców, zmiany opłat, mogą oni rozwiązać umowę o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.

 4. Fundusze pochodzące z czesnego mogą być wykorzystywane wyłącznie na bieżącą działalność Szkoły, a w szczególności:

  1. wynagrodzenia pracowników Szkoły,

  2. opłaty eksploatacyjne (prąd, gaz, czynsz, telefon, usługi komunalne),

  3. zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości,

  4. bieżące remonty, naprawy.

 5. Opłaty należne za świadczenie usług edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych, określone w załączniku do umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Rodzicami, płacone są przez 10 miesięcy w roku, od września do czerwca włącznie, z góry do 5 dnia każdego miesiąca.


 

Rozdział IX Postanowienia końcowe

§34

Zmian w niniejszym statucie może dokonać Fundacja na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły.

§34a

Prowadzenie Szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty a nie gospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.


§35

 1. Decyzję o likwidacji Szkoły podejmuje Fundacja, powiadamiając rodziców, kuratora oświaty oraz gminę co najmniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.

 2. W razie likwidacji Szkoły jej majątek powinien być przeznaczony przez Fundację na cele związane z edukacją.


§36

Ilekroć w niniejszym statucie używa się określeń „Rodzice”, rozumie się przez to również prawnych opiekunów dziecka.


§37

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. ŚwiętejRodziny ul. Kołłątaja 80/82 05-402 Otwock-Świder tel./fax/ 022/788-29-78 oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 IM. ŚWIETEJRODZINY W OTWOCKU-ŚWIDRZE i godłem państwowym.


§38

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


§39

Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.