Regulamin Szkoły Świętej Rodziny w Otwocku


Wstęp

Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej i uczuć religijnych. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności oraz pomoc w sytuacjach trudnych. Celom tym służą:

 • odpowiednio zorganizowany proces kształcenia;

 • podmiotowe traktowanie każdego ucznia bez względu na osiągane wyniki;

 • jasno sformułowane zasady obowiązujące w szkole.

Szczegółowe określenie praw i obowiązków ucznia ma stworzyć sytuację, w której możliwe będzie pełne realizowanie wychowawczych i edukacyjnych celów szkoły określonych
w statucie, WSO i w programie wychowawczym Szkoły Świętej Rodziny.


I. Prawa i obowiązki ucznia

 1. Lekcje

  1. Mam prawo do:

   1. jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;

   2. pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności;

   3. jawnej i umotywowanej oceny;

   4. równomiernego rozłożenia pracy;

   5. ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.

  2. Mam obowiązek:

   1. punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia;

   2. aktywnie uczestniczyć w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad porządkowych;

   3. uzupełniać braki wynikające z absencji;

   4. przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni;

   5. starannie prowadzić zeszyty zgodnie z wymaganiami nauczyciela.

 2. Pomieszczenia szkolne

  1. Mam prawo do:

   1. udziału w zagospodarowaniu powierzonej klasie sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą;

   2. kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

  2. Mam obowiązek:

   1. pozostawiać salę lekcyjną i inne pomieszczenia szkolne w nienagannym porządku;

   2. dbać o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe;

   3. niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

 3. Przerwa

  1. Mam prawo do:

   1. odpoczynku podczas przerw na swojej kondygnacji, a przy sprzyjającej pogodzie na boisku szkolnym.

  2. Mam obowiązek:

   1. przestrzegać zasad bezpieczeństwa;

   2. dostosować się do wskazówek nauczycieli dyżurujących i zgłaszać im wszystkie problemy;

   3. dbać o kulturę zachowania i kulturę języka;

   4. zachowywać zasady higieny osobistej i higieny otoczenia.

 4. Prace domowe

  1. Mam prawo do:

   1. ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe;

   2.  skorzystania z pomocy innych nauczycieli, np. bibliotekarza, informatyka, o ile wymaga tego specyfika pracy;

   3. uwzględniania przez nauczyciela moich możliwości;

   4. zgłaszania nieprzygotowania na warunkach zawartych w WSO.

  2. Mam obowiązek:

   1. sumiennie odrabiać prace domowe.

 5. Samorząd uczniowski

  1. Mam prawo do:

   1. tworzenia planu pracy Samorządu Uczniowskiego;

   2. udziału w wyborze Samorządu Uczniowskiego;

   3. organizacyjnej i merytorycznej pomocy wychowawcy i opiekuna Samorządu.

  2. Mam obowiązek:

   1. traktowania wyborów do władz Samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby odpowiedzialne i godne zaufania;

   2. respektowania uchwał władz Samorządu.

 6. Formacja duchowa

  1. Uczestniczę we Mszach Świętych, rekolekcjach szkolnych, pielgrzymkach i innych imprezach wynikających z programu wychowawczego szkoły katolickiej.

  2. W miejscach kultu religijnego zachowuję się godnie, z szacunkiem.

 7. Styl życia i kultura osobista

  1. Prowadzę higieniczny tryb życia (odpowiednie odżywianie i sen).

  2. Dbam o swoje zdrowie (nie piję alkoholu, nie palę papierosów, nie używam narkotyków).

  3. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych, nie używam przemocy, nie przynoszę do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

  4. Dbam o kulturę języka, nie używam wulgaryzmów.

  5. Witam się i żegnam z osobami dorosłymi, nie trzymając rąk w kieszeniach.

  6. Nie noszę nakrycia głowy w budynku szkolnym.

  7. Obowiązuje mnie absolutny zakaz:

   1. picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią,

   2. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,

   3. noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego,

   4. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,

   5. przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych,

   6. nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,

   7. farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci,

   8. opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć,

   9. korzystania z telefonu prywatnego w ciągu pobytu w szkole. Telefon wyłączam po przyjściu do szkoły, włączam – opuszczając jej budynek, po zakończonych zajęciach.

 8. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

II. Procedury szkolne

 1. Zasady bezpieczeństwa w szkole

  W celu zapewnienia uczniom pełnego bezpieczeństwa, ustalone zostały podstawowe zasady zachowania:

  1. w czasie lekcji:

   • Nie biegamy,

   • Nie bujamy się na krzesłach,

   • Nie wchodzimy na krzesła ani stoliki,

   • Nie rzucamy żadnymi przedmiotami,

   • Nie opuszczamy miejsca bez pozwolenia nauczyciela,

   • Nie wychodzimy z klasy przed końcem danej lekcji,

   • Wychodzimy z klasy ostrożnie, aby nie uderzyć drzwiami osoby przebywającej na korytarzu.

  2. w czasie przerwy:

   • Nie wychodzimy poza teren szkoły,

   • Nie biegamy po korytarzu,

   • Nie stoimy pod drzwiami sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, których otwarcie może być dla nas zagrożeniem,

   • Nie bijemy, nie popychamy ani nie podstawiamy nóg kolegom,

   • Zachowujemy ostrożność na schodach,

   • Stosujemy się do uwag i próśb nauczyciela dyżurującego.

  3. w czasie zorganizowanych wyjść poza teren szkoły:

   • Nie oddalamy się od grupy,

   • Zachowujemy szczególną uwagę przy przechodzeniu przez ulicę,

   • Nie zaczepiamy kolegów ani przechodniów na ulicy,

   • Zachowujemy się stosownie w środkach komunikacji miejskiej,

   • Stosujemy się do wszelkich zaleceń opiekunów.

  4. inne:

   • Podczas pobytu w szatni szkolnej zachowujemy szczególną ostrożność,

   • W szkole nosimy obuwie antypoślizgowe,

   • Zarówno w szkole jak i poza jej terenem zachowujemy się tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innych osób,

   • Zgłaszamy pracownikom szkoły wszelkie zauważone usterki lub sytuacje, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu,

   • Łamanie powyższych zasad będzie traktowane jako naruszenie regulaminu szkoły.

 2. Zachowanie w czasie lekcji:

  1.  po dzwonku na lekcję uczniowie zajmują miejsca w ławkach wyznaczonych im wcześniej przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu;

  2. uczniowie przygotowują do lekcji: zeszyt, podręcznik, ćwiczenia oraz materiały zalecone przez nauczyciela;

  3. po wejściu nauczyciela wszyscy uczniowie wstają – następuje powitanie;

  4. nauczyciel sprawdza listę obecności;

  5. uczeń spóźniony usprawiedliwia się dopiero po lekcji;

  6. dzień nauki rozpoczynamy i kończymy modlitwą;

  7. po dzwonku na lekcję nie wolno robić zakupów i przebywać w sklepiku szkolnym;

  8. podczas lekcji uczniowi nie wolno jeść, pić, żuć gumy;

  9. na ławce panuje porządek, nie ma na niej przedmiotów nie będących pomocami

   do danej lekcji;

  10. w czasie lekcji i przerw wszystkie telefony komórkowe są wyłączone i schowane;

  11. wchodzące do sali lekcyjnej osoby dorosłe uczniowie witają wstając;

  12. lekcję kończy nauczyciel;

  13. za porządek w sali lekcyjnej odpowiadają wszyscy uczniowie, a kontrolują go dyżurni i gospodarze.

 3. Dokumentacja przebiegu nauczania – dziennik, oceny, sprawdziany

  1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo znać wszystkie jego oceny i ich uzasadnienie.

  2. Każda ocena musi być wpisana do e-dziennika w czasie lekcji.
   Informacji na temat ocen uzyskanych przez ucznia udziela nauczyciel przedmiotu lub wychowawca.

  3. Uczeń ma prawo i obowiązek znać kryteria wymagań z każdego przedmiotu.
   Muszą być one omówione przez nauczyciela na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym i zapisane w zeszycie.

  4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji zgodnie z kryteriami podanymiprzez nauczyciela uczącego danego przedmiotu (WSO).

  5. Nauczyciel zapowiada klasówkę co najmniej na tydzień przed jej terminem,
   określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując tę informacjędo e-dziennika. Taka klasówka musi być poprzedzona lekcją utrwalającą.

  6. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe,
   z czego w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną.

  7. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki – czyli co najwyżej 15- minutowego sprawdzianu z trzech ostatnich tematów. Ocena z niej traktowana jest na równi z oceną z odpowiedzi ustnej.

  8. W tygodniu poprzedzającym klasyfikację nie przeprowadza się sprawdzianów i prac klasowych.

  9. Na tydzień przed końcową klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia w formie pisemnejo przewidywanych dla niego stopniach semestralnych i rocznych. O planowanychstopniach niedostatecznych należy poinformować ucznia i jego rodziców – w formie pisemnej drogą mailową – na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem otrzymana informacja musi być potwierdzona przez rodzica, tą samą drogą.

 4. Korespondencja z rodzicami

  1. Cała korespondencja pomiędzy szkołą a rodzicami znajduje się w e-dzienniku.

  2. Nieobecność ucznia usprawiedliwiają pisemnie rodzice w ciągu tygodnia po jej ustaniu.

  3. Zwolnienie ucznia z lekcji, w ciągu dnia, następuje na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji od rodziców. Jest odnotowane w dzienniku prze wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu.

  4. Rodzice są informowani o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia.

 5. Strój szkolny

  1. Strój uczniowski obejmuje:

   1. strój galowy;

   2. strój codzienny;

   3. strój gimnastyczny.

  2. Strój galowy w szkole podstawowej:

   Dziewczęta:

   1. biała bluzka z koszulowym kołnierzykiem;

   2. krawatka/krawat

   3. spódnica szkolna;

   4. granatowa szkolna kamizelka/sweter/ z emblematem szkoły

   5. ciemne klasyczne pantofle,

   6. cieliste, białe rajstopy.

   Chłopcy:

   1. biała koszula;

   2. krawat;

   3. garniturowe spodnie w kolorze szarym/granatowym

   4. granatowa szkolna kamizelka/sweter/ z emblematem szkoły;

   5. ciemne klasyczne pantofle.

  3. Strój galowy w gimnazjum – obowiązuje do końca roku szkolnego 2018/2019

   Dziewczęta
   :

   1. biała bluzka z koszulowym kołnierzykiem;

   2. krawat;

   3. spódnica szkolna;

   4. granatowa szkolna kamizelka/sweter/ z emblematem szkoły;

   5. ciemne klasyczne pantofle,

   6. cieliste rajstopy.

   Chłopcy:

   1. biała koszula;

   2. krawat;

   3. garniturowe spodnie granatowe;

   4. granatowa szkolna kamizelka/sweter/ z emblematem szkoły,

   5. ciemne klasyczne pantofle.

   Strój codzienny w szkole podstawowej:

   1. szkolna bluzka polo – kolor czerwony lub granatowy do wyboru

   2. szkolna spódnica (dziewczęta);
    spodnie - klasyczne dżinsy, kolor ciemny granat (chłopcy);

   3. kamizelka/sweter z emblematem szkoły;

   4. bezpieczne lekkie obuwie na jasnej podeszwie,

   5. rajstopy gładkie, bez wzorów lub leginsy w kolorze granatowym, czarnym z kolorystycznie dobranymi skarpetkami.

   Strój codzienny w gimnazjum – obowiązuje do końca roku szkolnego 2018/2019

   1. szkolna bluzka polo – kolor czerwony lub granatowy do wyboru

   2. szkolna spódnica (dziewczęta); klasyczne dżinsy – kolor ciemny granat (chłopcy);

   3. kamizelka/sweter z emblematem szkoły;

   4. lekkie obuwie na jasnej podeszwie,

   5. rajstopy gładkie – granatowe, czarne, cieliste lub leginsy w kolorze czarnym, granatowym z kolorystycznie dobranymi skarpetkami.

   Strój gimnastyczny:

   1. obuwie sportowe

   2. czarne lub granatowe spodenki gimnastyczne i koszulka z logo szkoły.


    Strój galowy obowiązuje uczniów w dni uroczyste: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rocznica Komunii Świętej, inne uroczystości szkolne, egzamin/sprawdzian/konkurs, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, wyjście klasowe,np. do teatru.

    W czasie I Komunii Świętej uczniowie klasy III ubrani są w jednakowe stroje liturgiczne, a uczniowie klasy IV w galowy strój szkolny.

    W pozostałe dni szkolne uczniów obowiązuje strój codzienny.

    Uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w szatni, przed pierwszą lekcją oraz przed i po lekcji wychowania fizycznego.


    W szkole zabrania się:

    1. makijażu;

    2. farbowania włosów;

    3. długich lub pomalowanych paznokci;

    4. tatuaży;

    5. biżuterii z wyjątkiem dyskretnych, bezpiecznych kolczyków w uszach dziewcząt.

     Długie włosy muszą być spięte lub związane.

     Brak właściwego stroju lub jednego z jego elementów pociąga za sobą kary zgodnie ze statutem i obniża ocenę zachowania.

 6. Kary i nagrody

  1. Nagrody i kary (patrz Statut Szkoły).

  2. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe, uczeń musi je usunąć.

  3. O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultuje się z dyrektorem i zespołem nauczycieli uczących w danej klasie.

 

III. Inne sprawy porządkowe

 1. Po przyjściu do szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć prywatny telefon. Może z niego korzystać wyłącznie po zakończonych zajęciach, po opuszczeniu szkoły. W razie nagłej potrzeby uczeń ma prawo korzystać z telefonu szkolnego. Złamanie w/w ustaleń skutkuje odebraniem telefonu i oddaniem go wyłącznie w ręce rodzica.

 2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od godziny 8.00 do końca ostatniej lekcji, zgodnie z planem zajęć ucznia.

 3. Uczniowie, którzy przybyli do szkoły przed godziną 7.50, spędzają czas w świetlicy, pod opieką dyżurującego nauczyciela.

 4. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje języka obcego, przebywają w tym czasie w miejscu wskazanym przez nauczyciela uczącego.

 5. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego jest obecny na sali, boisku lub innym miejscu wskazanym przez nauczyciela, pod jego opieką.

 6. Uczniowie mają prawo korzystać z pomieszczeń szkolnych i boiska w czasie wolnym od zajęć, wyłącznie pod opieką nauczyciela.

 7. Po zakończonych lekcjach uczeń udaje się do świetlicy lub wraca samodzielnie do domu, o ile posiada pisemną zgodę rodzica.

 8. Uczeń oczekujący na przybycie rodziców lub dodatkowe zajęcia spędza czas na terenie szkoły pod opieką nauczyciela świetlicy. Kategorycznie nie wolno przebywać w tym czasie na terenie parkingu kościelnego!

 9. Wartościowe rzeczy uczeń przynosi na własną odpowiedzialność. W razie ich zaginięcia szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności materialnej.

 

Nauczyciel

Ma obowiązek:

 1. Maksymalnie ułatwić uczniom dotarcie do istoty tematu lekcji i zmotywować do aktywnego wykonywania zadań lekcyjnych.

 2. Wyjaśniać niezrozumiałe treści lekcji na prośbę ucznia.

 3. Odpowiednio wcześnie przygotowywać niezbędne środki dydaktyczne – najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia.

 4. Systematycznie i w różnych formach sprawdzać postępy uczniów.

 5. Przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami.

 6. Zapowiadać termin sprawdzianu pisemnego z tygodniowym wyprzedzeniem.

 7. Podawać uczniom zakres materiału i wymagania do sprawdzianu.

 8. Rzetelnie i terminowo sprawdzać prace uczniów.

 9. Zwracać uwagę na uczniów o specyficznych potrzebach, zarówno uczniów z indywidualnymi zdolnościami, jak i trudnościami.

 10. Punktualnie rozpoczynać i kończyć lekcje.

 11. Usprawiedliwiać własne nieobecności w szkole.

 12. Zawiadamiać dyrekcję szkoły o nieobecności w danym dniu, najpóźniej 30 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.

 13. Zapewniać uczniom opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw. Przestrzegać planu dyżurów.

 14. Rygorystycznie przestrzegać przepisów bhp na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami.

 15. Zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole.

 16. Zapewnić opiekę choremu uczniowi.

 17. Cierpliwie wysłuchiwać i podejmować problemy sygnalizowane przez rodziców zgodnie z zasadą, że proces dydaktyczny może przebiegać wyłącznie we współpracy nauczycieli i rodziców.

 18. Uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dniach otwartych, zespołach wychowawczych. W razie nieobecności zapoznać się z protokołami Rady Pedagogicznej. Jeśli nieobecność dotyczy zespołu – przygotować pisemną opinię na temat uczniów.

 19. Uczestniczyć w uroczystościach szkolnych wynikających z roku liturgicznego i kalendarza szkolnego.

 20. Ubierać się do pracy odpowiednio, zgodnie z zasadą, że nauczyciel modeluje zachowania uczniów.

 21. Na bieżąco uzupełniać dokumentację szkolną.

 22. Zwracać uwagę na nieznajome osoby znajdujące się w budynku szkoły.

 23. W czasie zastępstw prowadzić lekcje zgodnie z planem lub przez siebie nauczanym przedmiotem.

 24. W czasie prowadzonych zajęć ma obowiązek mieć wyłączony swój telefon komórkowy. Do prowadzenia zajęć, lekcji nie wolno wykorzystywać prywatnych telefonów uczniów.

 

Rodzice

Zobowiązują się do:

 1. Uczestniczenia w realizowanym programie wychowawczym szkoły:

  • udział w spotkaniach formacyjnych;

  • kontrola dostępu dzieci do programów telewizyjnych i komputerowych, internetu i prasy;

  • pomoc w organizowaniu imprez wynikających z kalendarza roku szkolnego.

 2. Stałego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami przedmiotowymi:

  • udział w zebraniach, dniach otwartych i spotkaniach śródsemestralnych;

  • systematyczna kontrola postępów dziecka w e-dzienniku;

  • pisemne usprawiedliwianie nieobecności ucznia (nieobecność winna być usprawiedliwiona bezpośrednio po przybyciu dziecka do szkoły);

  • informowanie wychowawcy o chorobie i planowanej nieobecności dziecka, a także uzgadnianie sposobu uzupełnienia zaległości.

 3. Przekazywania wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

 4. Konsultacji ze specjalistą, zgodnie ze skierowaniem lekarza lub pielęgniarkis zkolnej.

 5. Przybycia po chore dziecko na wezwanie szkoły.

 6. Opuszczania szkoły po godzinie 8.15 (po modlitwie) i odbioru dziecka z budynku szkoły po zakończonych zajęciach i imprezach. Zabronione jest umawianie się z dziećmi na parkingu.

 7. Dbania o zdrowy styl życia swojego dziecka – przychodzi do szkoły wyspane, po posiłku i zaopatrzone w drugie śniadanie. Respektowanie zakazu używania alkoholu, papierosów i narkotyków.

 8. Nie komentowania w obecności dzieci decyzji nauczyciela, szkoły – wszystkie wątpliwości i uwagi omawiać z wychowawcą, nauczycielem przedmiotowym, czy dyrektorem.

 9. Osobistego odbioru zatrzymanego telefonu komórkowego dziecka.


Zaktualizowano: 28.08.2017r.